szukaj
Menu
Kontakt

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE
BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
UL. POWSTAŃCÓW 15

MAIL: BIURO@BEZPIECZNA-PRZYSTAN.ORG

REGON: 272434880
NIP: 6391115689
KRS: 0000003204
Możesz pomóc!


PRZEKAŻ DAROWIZNĘ:

NR KONTA:
64 1050 1328 1000 0004 0003 5796
ING BANK ŚLĄSKI

DZIĘKUJEMY

Organizacja Poytku PublicznegoPrzeka nam 1%

Statut

Statut Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
„Bezpieczna Przystań”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Bezpieczna Przystań”, zwane dalej BP, jako
stowarzyszenie zarejestrowane ma osobowość prawną, jest stowarzyszeniem
chrześcijańskim o charakterze świeckim i ewangelicznym, zrzeszającym wyznawców
nauki ewangelicznej, świadomych społecznego i kulturalnego znaczenia
chrześcijaństwa ewangelicznego służącego potrzebom narodu i uznających naukę
Jezusa Chrystusa o zbawieniu z łaski przez wiarę.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 1989r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późn. zm.), na podstawie Ustawy z dn.
24 czerwca 2003r. o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (Dz. U. z
2003r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu.
3. Terenem działalności BP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Siedzibą władz naczelnych BP jest miasto Kuźnia Raciborska.
5. BP ma prawo używania pieczęci, znaku i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
6. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 2

1. Stowarzyszenie może tworzyć w miarę potrzeb terenowe jednostki organizacyjne –
oddziały nieposiadające osobowości prawnej.
2. Stowarzyszenie może łączyć się z organizacjami w ramach związku stowarzyszeń
oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu


Rozdział II
Cele i formy działania

§ 3

Celami BP są:
1. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki, postaw tolerancji i moralności
chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelicznej.
2. Popularyzowanie wiedzy ewangelicznej.
3. Kształtowanie postaw respektowania prawno-konstytucyjnego porządku społecznego
naszego kraju.
4. Krzewienie gospodarności i etosu pracy.
5. Umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami dysfunkcji
społecznej.
6. Włączanie się do ogólnospołecznych akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych
społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania.
7. Działanie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych (narkotycznych).
8. Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń, skutków i przeciwdziałaniu patologiom
społecznym.
9. Samopomoc koleżeńska.

§ 4

Do osiągnięcia swych celów BP dąży przez:
1. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form oddziaływania np. poprzez kursy
korespondencyjne, wystawy, konferencje, sympozja i seminaria, szkolenia, dyskusje,
odczyty, projekcje filmów, obozy, wycieczki, indywidualne i zbiorowe wyjazdy
studialne.
2. Przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
3. Przyznawanie nagród uznawanych przez BP za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
krzewienia zasad ewangelicznych.
4. Wydawanie czasopism, książek oraz innych publikacji.
5. Zakładanie i prowadzenie swych urządzeń, klubów i domów dla celów statutowych.
6. Działalność charytatywną.
7. Prowadzenie Ośrodków Profilaktyczno-Terapeutycznych.
8. Rozwijanie innych form działalności wynikającej z celów BP.
9. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz działalności kulturalnej i kulturalno oświatowej jako form efektywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.
10. Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
11. Organizowanie wyjazdów, wycieczek, rajdów oraz imprez kulturalnych dla dzieci i
młodzieży dotkniętej i zagrożonej patologią społeczną.

§ 5

1. BP opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.
2. Do wykonania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani
pracownicy.
3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w
zakresie działań zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności ujętych pod symbolami:
a) odpłatna działalność stowarzyszenia:
- 90.01.Z. - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 93.19.Z. – pozostała działalność związana ze sportem,
- 93.29.Z. – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
b) nieodpłatna działalność stowarzyszenia:
- 85.59.B. – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 86.90.E. – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
- 93.12.Z. – działalność klubów sportowych.
- 88.99.Z. – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowanie, gdzie indziej
niesklasyfikowana


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkami BP mogą być osoby uznające cele i zadania stowarzyszenia, popierające jego
działalność i pragnące służyć jego rozwojowi.
 1. Członkowie dzielą się na:
a) Zwyczajnych, którymi mogą być pełnoletni obywatele polscy, korzystający w
pełni z praw publicznych, posiadający obywatelstwo polskie.
b) Honorowych, którymi mogą być obywatele polscy oraz obywatele innych państw
bez względu na obywatelstwo.
c) Wspierających.
 2. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu na
wniosek Prezesa, po przedstawieniu pisemnej opinii polecającej dwóch członków BP.
 3. Zarząd prowadzi rejestr członków .

§ 7

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich.
2. Wybierać i być wybieranym do władz BP.
3. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy BP.

§ 8

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz BP.
2. Przestrzegać zasad etyki ewangelicznej.
3. Brać czynny udział w realizacji celów BP.
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 9

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
 1. Dobrowolne wystąpienie.
 2. Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu na wskutek:
a) nieprzestrzegania statutu i uchwał władz BP,
b) działania na szkodę BP,
c) nieopłacanie składek członkowskich przez okres powyżej 6 miesięcy, pomimo
udzielonych upomnień,
 3. Utraty zdolności do działań prawnych.
 4. Śmierci.

§ 10

 1. Godność członka honorowego nadaje Zarząd osobom wybitnie zasłużonym dla
rozwoju i zasad ewangelicznych.
 2. Członek honorowy ma prawo do korzystania z urządzeń i świadczeń BP
 3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Członkostwo honorowe wygasa przez:
a) Dobrowolne zrzeczenie się.
b) Pozbawienie tej godności uchwałą Zarządu.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może zostać obywatel Polski, deklarujący poparcie dla
założeń i celów Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający może brać czynny udział w realizacji celów BP.
3. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Członek wspierający nie może wybierać oraz być wybieranym do władz BP.

§ 12

Członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane poprzez naczelne władze BP nagrody
za wybitne osiągnięcia w realizacji celów BP, wyróżnienia za aktywną pracę społeczną w
Stowarzyszeniu, oraz mogą być fundowane stypendia.

§ 12a

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze BP

§ 13

 1. Władzami naczelnymi BP są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
 2. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna BP wybierane są na 4 lata i zobowiązane są
działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
 3. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej BP odbywają się na Wlanym Zebraniu
Członków.
 4. Walne Zebranie Członków może być zebrane w każdej sprawie, którą Prezes uzna
za ważne dla Stowarzyszenia.

§ 14

Uchwały władz BP zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków stowarzyszenia, chyba, że szczegółowe przepisy statutu stanowią inaczej.

§ 14a

Walne Zebranie Członków

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze,
 i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum
zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
 6. Stowarzyszenia.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21
dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla
których zostało zwołane

§ 14b

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. Uchwalanie zmian statutu,
3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.


Zarząd.

§ 15

 1. W skład Zarządu wchodzą:
- Prezes
- Wiceprezes
- Sekretarz
- Skarbnik
 2. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu spośród członków stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa
razy w roku.
 4. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali
członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
Zarządu.
 5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równego rozłożenia
głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 16

Zarząd określa kierunki działalności BP na podstawie uchwał i postanowień na Walnym
Zebraniu Członków. W szczególności:
1. Inicjuje i przeprowadza badania możliwości realizacji celów BP.
2. Określa roczne sprawozdania dla stowarzyszenia.
3. Zatwierdza regulaminy zastrzeżone do właściwości Zarządu.
4. Nadaje godność Członka Honorowego.
5. Zwołuje Walne Zebranie Członków..
6. Przygotowuje wnioski na Walne Zebranie Członków,
7. Funduje stypendia.

§ 17

Zarząd:
1. Kieruje bieżącą działalnością BP.
2. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz .
3. Współdziała z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami zarówno w kraju jak i
za granicą.
4. Powołuje komisje w celu wykonywania określonych zadań statutowych.
5. Decyduje o przyjmowaniu i skreślaniu członków BP.
6. Przyznaje nagrody i wyróżnienia za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu.
7. Określa potrzeby finansowe, zatwierdza sprawozdania budżetowe oraz zarządza
majątkiem i dysponuj funduszami BP.
8. Decyduje o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.
9. Rozpatruje i rozstrzyga wnioski członków BP w sprawach spornych i może
wymierzać następujące kary:
a) Upomnienia
b) Nagany
c) Zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat.
10. Składa sprawozdania Członkom stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków z
działalności Stowarzyszenia prowadzonej między zebraniami.


Komisja Rewizyjna

§ 18

1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym, odrębnym od organu
zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zebranie Członków, spośród osób, które:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni;
3. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali
członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równego rozłożenia głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 19

Komisja Rewizyjna:
1. Kontroluje przynajmniej raz w roku całokształt działalności BP a w szczególności
gospodarki finansowej i z każdej kontroli sporządza protokół.
2. Składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie oraz stawia wniosek w sprawie
absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
3. Składa Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z
podaniem przyczyny i porządku obrad.


Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 20

1. Majątek BP obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne,
otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2. Majątek przeznaczony jest do realizacji celów stowarzyszenia oraz pokrycia jego
niezbędnych kosztów.
3. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
4. Środki finansowe Stowarzyszenia składowane są na rachunku bankowym.
5.  Majątek pochodzi z:
a) Corocznych składek członkowskich.
b) Wpływów z działalności statutowej.
c) Dochodów z majątku BP.
d) Zbiorek publicznych, imprez celowych organizowanych na rzecz BP oraz z
działalności, na którą Stowarzyszenie otrzymało zezwolenie właściwych
organów administracji.
e) Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.

§ 21

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnieni są: samodzielnie
Prezes lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 22

1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań
majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organu lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zwani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi.”
2. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio wynika z celów
statutowych stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać na szczególnych zasadach zakupu towarów i
usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie
organów stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, jeśli zarząd nie postanowi inaczej cały majątek
stowarzyszenia przekazany zostaje na rzecz stowarzyszeń, fundacji lub innych
instytucji zajmujących się problemami dzieci, młodzieży i rodzin.


Rozdział VI
Terenowe jednostki organizacyjne

§23

1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.
3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w
regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


Zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych

§ 24

Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego
Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej
niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie.
Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.


Struktura organizacyjna

§25

1. Władze oddziału to:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji,
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 26

1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni
przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum
zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od
dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b) wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia


Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

§ 27

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym
posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na trzy miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego
imieniu,
g) zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.


Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 28

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem
Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności
Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium
Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
Oddziału w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału
Stowarzyszenia


Postanowienia końcowe

§ 29

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez
Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które
zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału
Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.


Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

1. Projekt zmiany statutu zatwierdzany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków
podjętej w większości dwóch trzecich ważnie oddanych głosów w obecności więcej
niż połowy aktualnej liczby członków stowarzyszenie stanowiącej quorum.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku całkowitej jego niezdolności
do dalszego działania oraz na podstawie przyjętej uchwały Walnego Zebrania
Członków powziętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności
więcej niż połowy aktualnej liczby członków stowarzyszenie stanowiącej quorum.
3. W razie powzięcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu
stowarzyszenia, Zarząd powoła komisję Likwidacyjną, określi podstawowe zasady
likwidacji i przeznaczenie majątku stowarzyszenia.

§ 31

1. Sprawy zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia muszą być umieszczone w
proponowanym porządku obrad walnego zebrania członków podanych do wiadomości
członkom co najmniej 30 dni przed terminem zjazdu.
2. Organem uprawnionym do wykonania wykładni statutu lub zmian jego treści jest
Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek
zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.

Pliki do pobrania
statut_chsbp.pdf(plik PDF, 110.07 KB)
statut_chsbp.doc(plik DOC, 95 KB)
Portal www.bezpieczna-przystan.org wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij